SPRAWY KARNE

Świadczenie usług pomocy prawnej na gruncie prawa karnego obejmuje występowanie w charakterze obrońcy w postępowaniach karnych i karnoskarbowych na etapie postępowania przygotowawczego oraz przed sądami wszystkich instancji.

Osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa pomagamy poprzez przygotowanie zawiadomienia o przestępstwie oraz reprezentację interesów klienta przed sądami w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

old-883672.jpg